“သင့်ကွန်ပျူတာ ကျန်းမာဖို့ ကက်စပါစကီးကို သုံးကြစို့”

Call Us Now 01 8240875

KL HEADQUARTERS:

Kaspersky Lab Int.

Address : Olympia Park Business Center, Gsdg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212, Russian Federation.
Sales Contacts : [email protected]
Support Requests : http://support.kaspersky.com

Partners

Nadi Myanmar Family Group Company Limited.

No. 202/2, Mahawgani Street, 25th Ward, Thuwanna Township, Yangon, Myanmar.